راهنمای پرورش بوقلمون

#
 
  • فوق سنگین
  • N 700
  • BIG 7
  • BIG 6
   
  • نر
  • 22.60 (22 هفتگی)
  • 22.50 (22 هفتگی)
  • 22.80 (22 هفتگی)
   
  • ماده
  • 11.80 (18 هفتگی)
  • 11.99 (18 هفتگی)
  • 12.22 (18 هفتگی)
   
 
  • نژاد سنگین
  • BIG 9
  • -
  • -
   
  • نر
  • 21.75 (22 هفتگی)
  • -
  • -
   
  • ماده
  • 11.66 (18 هفتگی)
  • -
  • -
   
 
  • نژاد متوسط
  • N 300
  • B.U.T.Premi
  • T 10
   
  • نر
  • 17.15 (20 هفتگی)
  • 18.81 (20 هفتگی)
  • 15.84 (18 هفتگی)
   
  • ماده
  • 9.34 (16 هفتگی)
  • 9.75 (16 هفتگی)
  • 9.39 (16 هفتگی)