مقدمه

در دهه گذشته، بدنبال رشد جمعیت و متعاقب آن افزایش نیاز به مواد پروتئینی در جوامع بشری، یافتن منابع جدید در جهت تامین این نیازها ضروری می باشد. از بین مواد پروتئینی، پرورش طیور صنعتی به علت قابلیت پرورش متراكم و میزان رشد بالا به همراه ضریب تبدیل غذایی مناسب جایگاه خاصی دارد كه در این بین در سالهای اخیر پرورش بوقلمون های صنعتی به دنبال بهبود پتانسیل های رشد این پرنده از طریق بهگزینی ‍‍ژنتیكی پیشرفت بسیاری داشته است.
به علت عملكرد برتر پرورش بوقلمون صنعتی در مقایسه با سایر طیور صنعتی از سرعت رشد بالا، قابلیت وزن گیری بیشتر در سنین بالا و ضریب تبدیل كمتر و از طرفی مزایای فراوان گوشت آن كه پائین بودن چربی و كلسترول، مقادیر فراوان املاح معدنی و اسید آمینه ها و ویتامینهای ضروری نظیر گروه Bبرخوردار می باشد، در بسیاری از كشورها تولید و همچنین گوشت این پرنده در كنار سایر منابع غذایی حیوانی مصرف قابل توجهی دارد.

مقدمه