واردات و صادرات

شرکت شاهسون در زمینه واردات جوجه یكروزه، تخم نطفه دار بوقلمون، مكمل ها، كنسانتره و همچنین تجهیزات بوقلمون فعالیت دارد و از سوی دیگر در امر صادرات نیز در خصوص صادرات جوجه یكروزه بوقلمون، تخم نطفه دار بوقلمون و گوشت بوقلمون به كشور های همسایه فعالیت و اقدام می نماید.
واردات و صادرات